กิจกรรม : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "โครงการครอบครัวตัวอย่าง" ประจำปี ๒๕๕๕

หมู่ที่ 1 นายบุญชู แสงวิเชียร

หมู่ที่ 2 นายสมพร คชศิริพงษ์

หมู่ที่ 3 นายชนะ ฉิมชูทอง

หมู่ที่ 4 นายสุทิน หีบทอง

หมู่ที่ 5 นายไตรรงค์ ช่วยสุด

หมู่ที่ 6 นายสุทีป แดงมา

หมู่ที่ 7 นายสัญญา ท่ากั่ว

หมู่ที่ 8 นายนิโรจน์ โรยรอด

รายละเอียด :
    ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลีเล็ด ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้จัดทำโครงการครอบครัวตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการคัดเลือกครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นในสังคมมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีการยอมรับความคิดเห็นและให้ความสำคัญ ต่อกันในครอบครัว โดยมีการคักเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมคัดเลือกครอบครัวตัวอย่าง หมู่บ้านละ ๑ ครอบครัว

โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  "โครงการครอบครัวตัวอย่าง"ขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลลีเล็ด โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ

1. เป็นครอบครัวส่งเสริมการปกตรองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกที่อยู่ร่วมกันไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร เกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศาสนา(ที่นับถือ) ศีลธรรม และจารีตประเพณี อันดีงามของสังคม

3. เป็นครอบครัวที่มีบุตร ธิดา ได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้ความอบอุ่น และเป็นคนดีของสังคม

4. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกมีความกตัญญูกตเวที เลี้ยงและดูแลบิดามารดา รวมทั้งผู้มีอุปการคุณอื่นๆ ให้ได้รับความสุขทั้งกายและใจ

5.  เป็นครอบครัวที่ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน และสังคมได้

6. เป็นครอบครัวที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมและสังคมดี ดำเนินชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมและกฎหมาย

7. เป็นครอบครัวตัวอย่างการบำเพ็ญประโยชน์ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

8. เป็นครอบครัวที่ให้เวลาซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ที่ดี มีความประทับใจซึ่งกันและกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความรักสามัคคีกัน

9. เป็นครอบครัวที่บุคคลในครอบครัวพัฒนาตนเองและเสริมสร้างศักยภาพด้วยการเรียนรู้ เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน/หรือประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

10. เป็นครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านสะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัย

ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 ครอบครัว ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 นายบุญชู  แสงวิเชียร

หมู่ที่ 2 นายสมพร คชศิริพงษ์

หมู่ที่ 3 นายชนะ  ฉิมชูทอง

หมู่ที่ 4 นายสุทิน  หีบทอง

หมู่ที่ 5 นายไตรรงค์  ช่วยสุด

หมู่ที่ 6 นายสุทีป  หีบทอง

หมู่ที่ 7 นายสัญญา  ท่ากั่ว

หมู่ที่ 8 นายนิโรจน์  โรยรอด

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555    อ่าน 463 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**