มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
 
2101

นักบริหารงานทั่วไป        (ต้น-สูง)

loadpdf 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) alt
2103

นักบริหารงานช่าง       (ต้น-สูง)

alt 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) alt
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) alt 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) alt
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) alt 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) alt
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) alt

   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH