มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
 
3101 นักจัดการงานทั่วไป      (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3102 นักทรัพยากรบุคคล    (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) alt
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) alt 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) alt 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) alt
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ) alt 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) alt 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) alt
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) alt
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH