มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
   
 
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) loadpdf 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) loadpdf
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) loadpdf 4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) loadpdf 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) alt
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) alt
4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) alt 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) loadpdf 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) loadpdf
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) loadpdf
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH