คำสั่ง อบต. ลีเล็ด
     
 
คำสั่ง อบต. ลีเล็ด มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

ที่       68 / ๒๕62

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและมอบอำนาจให้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงวันที่  21  มีนาคม  2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร มอบอำนาจให้รองปลัด(26ข้อ5)_270721_140932.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14:07 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH