รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 

 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด  อำเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ2563.pdf_260421_102040.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH