หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
   
 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพากรบุคคล ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด
  ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด 
 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเ่งือนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลด 
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 
 ประกาศ ก.อบต. สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH