แบบสอบถามความพึงพอใจ

อบต.ลีเล็ดได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ลีเล็ด
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความต่อไปนี้)
 
ชาย
หญิง
2. อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา
มัธยมศึกษา ปวช.-ปวส. หรือต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
     
 
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย
     
 
เกษตรกรรม
     
 
รับจ้าง/ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
     
 
นักเรียน/นักศึกษา
 
อื่น ๆ
 
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การขออณุญาตก่อสร้างอาคาร
การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รับบริการด้านงานสาธารณสุข
รับบริการด้านประปา
การจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อื่น ๆ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ
4. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ ต้องการ
   
 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี
2. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมี
ความพร้อมในการให้บริการ
3.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
4. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ ซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ
5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
   
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความเพียงพอ ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ ให้บริการ
4. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 
ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. งานบริการที่ได้รับทันกำหนดเวลา
2. งานบริการที่ได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
3. การใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะของภารกิจ
4. มีการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
   
ท่านคิดว่าอบต.ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
 
ด้านสถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
 
ด้านบริการการรับชำระภาษี
 
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล  
 
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH