สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป
 

1  ที่ตั้ง

           ตำบลลีเล็ด  อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอพุนพิน  ตั้งอยู่   หมู่ที่ 5  ตำบลลีเล็ด  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอพุนพินโดยทางรถยนต์ประมาณ  20  กิโลเมตร  การเดินทางจากอำเภอมาทาง ถนนพุนพิน-ไชยา  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  ถึงสามแยกทุ่งโพธิ์ เลี้ยวขวามาทางถนนทุ่งโพธิ์-บางพลา ประมาณ  12  กิโลเมตร  ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด  ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวา

2  เนื้อที่

           ตำบลลีเล็ดมีเนื้อที่ประมาณ  26.6   ตารางกิโลเมตร  หรือ  16,661 ไร่ 

3  ภูมิประเทศ 

           องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม   มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน  คือคลองพุนพิน  ฤดูฝนพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำท่วมถึง  มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล  เหมาะสำหรับทำการประมง  สภาพภูมิอากาศ  ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฤดูฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน  ทำให้ฤดูฝนน้ำมากเกินไป  และฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

อาณาเขต
ทิศเหนือ              ติดต่อ      อ่าวบ้านดอน  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้                ติดต่อ      ตำบลศรีวิชัย   อำเภอพุนพิน
ทิศตะวันออก          ติดต่อ      คลองพุนพิน
ทิศตะวันตก           ติดต่อ       ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง

4 ลักษณะภูมิอากาศ

          เนื่องจากทำเลที่ตั้งซึ่งได้รับอิทธิพล  จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดาอันบ้างเป็นครั้งคราว  เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขาภูเก็ต  และเทือกเขา  นครศรีธรรมชาติ  แถบบริเวณจังหวัดระนอง  จังหวัดชุมพร  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดนครศรีธรรมชาติ  เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  ตำบลลีเล็ดจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกำเนิด  บริเวณทะเลจีนใต้  และอ่าวไทย  ทำให้ตำบลลีเล็ดได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย  และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย  จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมกราคม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ตำบลลีเล็ด  มีลุ่มน้ำใหญ่น้อยรวม  หลายลุ่มน้ำ  แต่ละลุ่มน้ำมีแม่น้ำ  และร่องน้ำรวมหลายสายทุกสายล้วนลงสู่อ่าวไทย  ในอดีตอาศัยแม่น้ำในการเดินทางติดต่อถึงกัน  และติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ  แม่น้ำที่มีลักษณะทางอุทุกวิทยาที่สำคัญของจังหวัดมี  1  สาย  คือ  คลองพุนพิน ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวตำบลลีเล็ด

 การปกครองและประชากร

          จำนวนหมู่บ้าน  มี  8 หมู่บ้าน    อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ม  หมู่บ้าน  8  หมู่บ้านโดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น   8  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านบางใหญ่ฝั่งขวา

122
100
222
103

ผู้ใหญ่เอกรัตน์ ประตูใหญ่

2

บ้านคลองราง

426
409
835
258

ผู้ใหญ่ปราโมทย์  สาลี

3

บ้านบางใหญ่ฝั่งซ้าย

169
191
360
115

ผู้ใหญ่จำนง  เล็กจริง

4

บ้านห้วยทรัพย์

298
309
607
226

ผู้ใหญ่สมชาย รักเดช 

5

บ้านบางพลา

328
307
635
284

กำนันประเสริฐ ชัญจุกรณ์

6

บ้านบางในบ้าน

321
293
614
168

ผู้ใหญ่สุรินทร์  เวชวิมล

7

บ้านคลองกอ

207
211
418
176

ผู้ใหญ่ประสารสุข แก้วพิชัย

8

บ้านบางทึง

136
148
284
108

ผู้ใหญ่มานิต  ประสิทธิพร

รวม

2,007
1,968
3,975
1,468

7 ประชากร
               ประชากรทั้งสิ้น  3,975  คน แยกเป็นชาย 2,007  คน หญิง  1,968  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)

   
 

 

   
   
   
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH