สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

- วัด (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,5 และ6) 3 แห่ง
- สำนักสงฆ์(ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4,7) 2 แห่ง

การสาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพอนามัย

- สถานีอนามัยประจำตำบล (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3) 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 8 แห่ง
- กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 กลุ่ม
- คณะกรรมการบริหารการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 8 หมู่บ้าน

 


 

 

   
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH