ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลลีเล็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ 97.54 ของประชากรทั้งตำบล และร้อยละ 2.46 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
- ตลาดนัด 2 แห่ง
- ร้านค้าต่างๆ จำนวนประมาณ 50 แห่ง
- กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 3 แห่ง
- กองทุนหมู่บ้าน 8 แห่ง

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH