ด้านการบริการพื้นฐาน
 

1 การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
- ถนนแขวงการทาง สายหลัก 1 สาย นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีสายย่อย ๆ ใน พื้นที่อีกหลายสาย

2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 25 แห่ง
- ไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง
- โทรศัพท์บ้าน 55 เครื่อง

3 การไฟฟ้า
– จำนวน 8 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 95 %

4 แหล่งน้ำธรรมชาติ/แม่น้ำลำคลอง/ห้วยหนอง/บึงน้ำ
– คลองพุนพิน (ไหลผ่าน หมู่ที่ 6,3,1,5,8)
– ลำบางในบ้าน (ไหลผ่าน หมู่ที่ 6)
– คลองบางปอ (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4)
– คลองกอ (ไหลผ่าน หมู่ที่ 7)
– คลองเล็ด (ไหลผ่าน หมู่ที่ 8)
– คลองราง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 2)
– คลองทองไม้หัก (ไหลผ่าน หมู่ที่ 8)

   
   
   
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH