นายประพัฒน์ แก้วปาน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
0898730597
นายเกียรติศักดิ์ ชูทรัพย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8944421
นายประมวล ศรีเพชรพูล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
081-9581904
นางสาวกัลยา น้ำเงิน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
062-6650810
นายบุญรอด เวชสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
0804194774
นางอรศรี จันทรทาโพ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
0860919403
นายธรรมนุญ แก้วสะอาด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
0869466088
นางสาวสุกาญจน์แก้ว แก้วคงคา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
0895887709
นางนพรัตน์ สวนพลอย
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
0854778796
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH