การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  01 โครงสร้าง
 

02. ข้อมูลผู้บริหาร

 

03. อำนาจหน้าที่

 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  05 ข้อมูลการติดต่อ
 

06 กฎหมายและระเบียบต่างๆ

 

การประชาสัมพันธ์

  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  08 Q&A
 

09 Social network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  010 แผนดำเนินงานประจำปี
  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน
  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  017 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   
 

ประเด็นสำรวจประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  แผนป้องกันการทุจริต
  039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

 

 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH