นายอดุลย์ เครือรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0819203960
นายสาโรจน์ แก้วมีศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0936756273
นายสุริยงค์ ธาลวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-2722722
นายฐิติพงศ์ ยศเมฆ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH