สำนักงานปลัด
 
นายประมวล ศรีเพชรพูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ081-9581905
นางนิตยา คงสุทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 081-8944421
นางสาวชนัญชิดา ฉุนเฉียว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 081-6066631
นางดาราพิมพ์ มณีวัต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
089-7303413
นางสาวธิดารัตน์ ธดากุล
นักทรัพยากรบุคคล 087-8940338
นางสาวออนอุสาห์ พลภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-9702514
นายกิตติพงษ์ หนูจีนจิต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
081-2705228
นางสาวจารุณี นวลแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-7749029
นางสาวจิตตกาญจน์ จันทร์โกมุท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
061-8313377
นางสุนีย์ เรืองศรี
ครู คศ.1
086-2700964
นางณัญฒวิการ์ แสงศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
081-6767391
นางกีรติ เหมือนมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
082-4177913
นางเมตตา เครือรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
085-6542285
นางจิราภรณ์ ฉิมชูทอง
ผู้ดูแลเด็ก
081-6667849
นางสาวกนกวรรณ เทพธัญญ์
ผู้ดูแลเด็ก
063-3788403
นางสาวสุวรรณี เพชรแก้ว
คนงานทั่วไป
087-6287880
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH