กลุ่ม OTOS
นายมาโนช ธานีวงษ์
. OTOS
นายวิทยา ธานีวงษ์
OTOS
นายวลัยศิลป์ มณีวรา
OTOS
นายสาโรจน์ แก้วมีศรี
OTOS
นายสุชาติ มากมี
OTOS
นายสุภาส เอี่ยมนิล
OTOS
นายสุเทพ อินทร์จันทร์
OTOS
นายสุพจน์ ทับทิมเพียร
OTOS
นายไชยยงค์ แซ่ลี่
OTOS
นายสุเกียรติ เทพพิพิธ
OTOS

 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH