หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายประมวล ศรีเพชรพูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด โทร. 081-9581904
นางนิตยา คงสุทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด โทร. 081-8944420
นางวิไลวรรณ จันทเวช
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 086-4782271
นายสรรเสริญ โสมนรินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.081-0784476
นางสาวชนัญชิดา ฉุนเฉียว
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.081-6066630

 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH