กองคลัง
 
นางวิไลวรรณ จันทเวช
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ086-4782272
นางสาววารุณี ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
086-8036458
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายการันต์ โบว์พัฒนากุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
091-0356283
นางพรพรรณ ศรีรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
081-0879258
นางสาวเรวดี สินสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
098-2787870
นางสาวสุกัญญา เกตสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
065-3556954
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH