กำนันผู้ใหญ่บ้าน
นายประเสริฐ ชัญจุกรณ์
กำนันตำบลลีเล็ด
082-2710017
นายราเมศ ประตูใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
085-1175499
นายปราโมทย์ สาลี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
083-3941102
นายเลิศเชาว์ ตรีเล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
084-3053150
นายสมชาย รักเดช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
0954212539 / 0824239669
นายสุรินทร์ เวชวิมล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
089-7298114
นายประสารสุข แก้วพิชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
065-3983652 / 081-3967761
นายบุญเชิด หนูแดง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
095-6329783
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH