เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แดงอุทัย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลลีเล็ด
นางสาวอาทิตยา จิปริก
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลลีเล็ด คนที่ 1
นางสาววิจิตรา แดงอุทัย
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลลีเล็ด คนที่ 2
นางสาวชลดา รุ่งเรือง
เหรัญญิก
นางสาวรัฐวิตา อยู่สกุล
ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุคลากร
คณะบริหาร
เด็กชายกิตตินัทธ์ กลิ่นคล้าย
คณะบริหาร
เด็กชายปารเมธ แก้วมีศรี
คณะบริหาร
นายปณวิทย์ รบเรือง
คณะบริหาร
นายพงษ์ธร คำทิพย์
คณะบริหาร
เด็กชายสุทธิ์ชัย อินทร์จันทร์
คณะบริหาร
เด็กชายฉลาด จินดาเรือง
คณะบริหาร
เด็กหญิงฐานิตา จันทร์โอ่เอี่ยม
คณะบริหาร
เด็กหญิงสุพิชชา พศศร
คณะบริหาร
เด็กหญิงปฑิตา ประตูใหญ่
คณะบริหาร
นางสาวลลิตา เมืองฉิม
คณะบริหาร
เด็กหญิงประภัสสร เขียวปลอด
คณะบริหาร
เด็กหญิงธนัชพร ส่งแก้ว
คณะบริหาร
เด็กชายพสธร วราชัย
คณะบริหาร
เด็กหญิงนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
เลขานุการคณะบริหารสภาฯ
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขาวศรี
ผู้ช่วยเลขานุการคณะบริหารสภาฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH