กลุ่ม อสม1
นางสาวกัลยา น้ำเงิน
.ประธาน สมาชิก อสม.ม.1
นางอุไรวรรณ ขำมณี
สมาชิก อสม.ม.1
นายสุนทร โกมลกุญชร
สมาชิก อสม.ม.1
นางอุไร ประตูใหญ่
สมาชิก อสม.ม.1
นางสาวดวงพร จุลสัตย์
สมาชิก อสม.ม.1
นางสาวเยาวเรศ แสงทับทิม
สมาชิก อสม.ม.1
นายบุญรอด เวชสุวรรณ์
สมาชิก อสม.ม.2
นางชาลี รักเดช
สมาชิก อสม.ม.2
นางสาวดวงพร เวชสุวรรณ์
สมาชิก อสม.ม.2
นางพร้อย เวชสุวรรณ์
สมาชิก อสม.ม.2
นางวาสนา มณีวรา
สมาชิก อสม.ม.2
นางพินยา เดชมณี
สมาชิก อสม.ม.2
นางจันทร์จิรา พรหมชนะ
สมาชิก อสม.ม.2
นางเพ็ญพนา สุรทิน
สมาชิก อสม.ม.2
นางจีรวรรณ เกิดอุดม
สมาชิก อสม.ม.2
นางปราณี มณีวรา
สมาชิก อสม.ม.2
นางลักขณา บุญชู
สมาชิก อสม.ม.2
นางสาวนภาศิริ รักเดช
สมาชิก อสม.ม.2
นางโสภา ผลเจริญ
สมาชิก อสม.ม.2
นางแจ๋ม ฮวดช่วย
สมาชิก อสม.ม.2
นางสุนันทา จงภักดี
สมาชิก อสม.ม.2
นางเยาวรัตน์ พิกุลทอง
สมาชิก อสม.ม.2
นางสุพัฒตรา คงแย้ม
สมาชิก อสม.ม.2
นางอรศรี จันทรทาโพ
ประธาน สมาชิก อสม.ม.3
นางจิตรา ดาวเรือง
สมาชิก อสม.ม.3
นางประไพ พรหมบุตร
สมาชิก อสม.ม.3
นางจงกล คงสงค์
สมาชิก อสม.ม.3
นางวรรณา ฉิมชูทอง
สมาชิก อสม.ม.3
นางมนิดา มีศักดิ์
สมาชิก อสม.ม.3
นางสุภา บุญทองกุล
สมาชิก อสม.ม.3
นางละม้าย ไชยวงษ์
สมาชิก อสม.ม.3
นางอุบล แป้นปลื้ม
สมาชิก อสม.ม.3
นางอุบลศรี ยศเมฆ
สมาชิก อสม.ม.3
นางสาวอุไรวรรณ ลำเจียกทอง
สมาชิก อสม.ม.4
นางเย็นใจ รักเดช
สมาชิก อสม.ม.4
นางสาวสาคร ขุทรานนท์
สมาชิก อสม.ม.4
นางกันยา วังฉาย
สมาชิก อสม.ม.4
นางดัชนี สะอาดแก้ว
สมาชิก อสม.ม.4
นางอุไร รักเดช
สมาชิก อสม.ม.4
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH