กลุ่ม อสม2
นางชาลินี หีตอนันต์
อสม.ม.5
นางนกน้อย รัตนจรูญ
อสม.ม.5
นางกัลยา เพชรวิเชียร
อสม.ม.5
นางจรี คล้ายพิกุล
อสม.ม.5
นางดวงใจ แซ่เตี้ยว
อสม.ม.5
นายเจษฏา เพชรรัตน์
อสม.ม.5
นางสุวลี หีตอนันต์
อสม.ม.5
นายสรพงษ์ ทองคำ
อสม.ม.5
นางสาวบุษบา หีตอนันต์
อสม.ม.5
นายสุทีป แดงมา
อสม.ม.6
นายสนั่น เทพพิพิธ
อสม.ม.6
นางประทุม เครือรัตน์
อสม.ม.6
นางปราณี ไตรมาศ
อสม.ม.6
นางหนูเจื้อน ไตรมาศ
อสม.ม.6
นางจิราพร เทพพิพิธ
อสม.ม.6
นางสาวรัชนก เพชรชู
อสม.ม.6
นางสาวกรองจิตร คงมีสุข
อสม.ม.7
นางกอบกุล คงมีสุข
อสม.ม.7
นางสาวเพ็ญศรี จำนงค์พันธ์
อสม.ม.7
นางวิภาภรณ์ วังฉาย
อสม.ม.7
นายเวช อ่างทอง
อสม.ม.7
นายไสว ขำชาติ
อสม.ม.7
นางสาวละออง แดงมา
อสม.ม.8
นางมารยาท นุกูลวรรณ
อสม.ม.8
นางปิยนาถ อ่อนหนู
อสม.ม.8
นางราตรี ประสิทธิพร
อสม.ม.8
นางสาววิลาส ทนสังข์ถิ่น
อสม.ม.8
นางสาวจุฑารัตน์ จันทรัตน์
อสม.ม.8
นางประไพศรี จิปริก
อสม.ม.8

 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH