กลุ่ม อปพร1
นายสุรสิทธิ์ ปล่องบรรจง
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตำบลลีเล็ด
นายสมยศ เหลืองอ่อน
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตำบลลีเล็ด
นายพรรษา รักเดช
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตำบลลีเล็ด
นายประเสริฐ ชัญจุกรณ์
ประธานศูนย์ อปพร.ตำบลลีเล็ด
นางสาวกัลยา น้ำเงิน
อปพร.ม.1
นายประหยัด ยศเมฆ
อปพร.ม.1
นายประสาท ประเสริฐ
อปพร.ม.1
นายประยูร ยศเมฆ
อปพร.ม.1
นายเลิศเชาว์ ยศเมฆ
อปพร.ม.1
นายชัยยุทธ รักษ์แดง
อปพร.ม.2
นายนรินทร์ ธานีวงษ์
อปพร.ม.2
นายประหยัด เพชรเจริญ
อปพร.ม.2
นายภานุมาศ มณีวรา
อปพร.ม.2
นายมาโนช ธานีวงษ์
อปพร.ม.2
นายมงคล มากยิ้ม
อปพร.ม.2
นายวิทยา ธานีวงษ์
อปพร.ม.2
นายวลัยศิลป์ มณีวรา
อปพร.ม.2
นายวินัย แก้วมีศรี
อปพร.ม.2
นายสาโรจน์ แก้วมีศรี
อปพร.ม.2
นายอิทธิชัย วงษ์สุวรรณ
อปพร.ม.2
นายสุชาติ มากมี
อปพร.ม.2
นายสุภาส เอี่ยมนิล
อปพร.ม.2
นายสุเทพ อินทร์จันทร์
อปพร.ม.2
นายอรุณ วงษ์สุวรรณ์
อปพร.ม.2
นางจงกล คงสงค์
อปพร.ม.3
นายธราดล แจ่มใส
อปพร.ม.3
นางประไพ พรหมบุตร
อปพร.ม.3
นายปรีชา แสงทับทิม
อปพร.ม.3
นายปกาศิต แก้วอนันต์
อปพร.ม.3
นายศักดา ชมภูแดง
อปพร.ม.3
นางอรศรี จันทรทาโพ
อปพร.ม.3
นายพันธ์ เชยพิชิต
อปพร.ม.4
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH