กลุมท่องเที่ยว
  ประวัติศาสตร์ชุมชนลีเล็ด
 
ความเป็นมา ในสมัยที่มีหัวเมืองไชยาเป็นศูนย์กลางการปกครอง ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา (ก่อน พ.ศ.2439) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (ร.5) ทรงเสด็จไปบ้านดอน (ทางเรือ) แล้วเกิดพายุฝน จึงทรงหลบพายุฝนเข้ามาในเส้นทางสายนี้ ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นเส้นทางลัดที่จะไปบ้านดอน คลองสายนี้ จึงได้ชื่อว่า “คลองลัด” ชาวบ้านในคลองลัด ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ข้าว จึงมีชาวจีนล่องเรือมารับซื้อข้าวอยู่เป็นประจำ ชาวจีนเรียก “คลองลัด” เพี้ยนไปเป็น “คลองเล็ด” สมัย ร.5 ทรงปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่น โดยรวมอำนาจเข้าส่วนกลาง ทรงริเริ่มระบบการปกครองแบบหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดในปี พ.ศ. 2445 มีการตั้งเป็นตำบลลีเล็ด มีขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล) เป็นกำนันคนแรก แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ข้าวปนกับสวนมะพร้าว เริ่มหันมาทำนา การทำไร่จึงหมดไปในช่วงนี้ ส่วนในคลองชาวบ้านไม่กล้าลงไปหาปลา เพราะมีจระเข้ชุกชุมมาก ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองต้องใช้ไม้กั้นเป็นคอก เพื่อลงไปอาบน้ำ ต่อมาไม่นานมีพวกแขกมารับซื้อจระเข้ชาวบ้านจับจระเข้ขายจนหมด ในที่สุดก็สูญพันธุ์ เมื่อในคลองไม่มีจระเข้ชาวบ้านก็หันมาทำอาชีพประมงพื้นบ้าน พื้นที่ที่เป็นนาข้าวกลายเป็นสวนมะพร้าวจนมาถึงปัจจุบัน อาชีพที่สำคัญของชาวลีเล็ด ก็คือ การทำประมงกับสวนมะพร้าว วัดที่เก่าแก่ของบ้านลีเล็ดในปัจจุบัน คือ วัดบางพลา แต่เดิมชื่อ “วัดแก้วประดิษฐาราม” สมัยนั้นบริเวณวัดมี “ต้นพลา” ชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดบางพลา” และเรียกติดปากมาจนปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ลีเล็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 17,266 ไร่ หรือ 26.6 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 3,994 คน ชาย 2,025 คน หญิง 1,969 คน จำนวนครัวเรือน 1,331 ครัวเรือน (ข้อมูล พ.ศ.2553 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านบางใหญ่ฝั่งขวา, บ้านคลองราง, บ้านบางใหญ่ฝั่งซ้าย, บ้านห้วยทรัพย์, บ้านบางพลา, บ้านบางในบ้าน, บ้านคลองกอ, และบ้านบางทึง สภาพทั่วไปของตำบลลีเล็ดจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล ป่าชายเลน มีน้ำเค็มท่วมถึง เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในอดีตแต่ละหมู่บ้านจะใช้เส้นทางทางน้ำในการสัญจรไปมาซึ่งนับว่ามีเป็นร้อยสาย เพราะลักษณะสภาพพื้นที่ที่เป็นเช่นนั้น ทำให้ประชากรที่อาศัยบริเวณที่ราบต่ำประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับทะเลจะทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพ นอกจากอาชีพการทำสวนมะพร้าวและประมงพื้นบ้านแล้ว ในปัจจุบันยังมีการทำนากุ้งร่วมด้วย ในตำบลลีเล็ดมีศาสนสถานเป็นวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดบางใหญ่ วัดบางพลา วัดตรีธาราราม สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์คลองกอ และ สำนักสงฆ์บางบุตร โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคลองราง โรงเรียนวัดบางพลา และโรงเรียนวัดตรีธาราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางพลา (องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด) สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลลีเล็ด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ ในปัจจุบันลีเล็ดเป็นตำบลที่มีความเจริญมากขึ้น จากที่เคยสัญจรทางน้ำก็เปลี่ยนมาใช้รถแทน มีถนนตัดใหม่เกิดขึ้นหลายสายเชื่อมโยงอำเภอใกล้เคียงทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้คนที่เคยสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง ได้เคลื่อนย้ายมาสร้างใกล้ถนนแทน แต่ยังคงมีดำรงชีวิตตามวิถีชนบทเช่นเดิม ลักษณะภูมิอากาศจะมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฤดูร้อนและฤดูฝนมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในฤดูฝน จะมีน้ำหลาก น้ำทะเลหนุน ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดริมคลองไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ช่วงหนึ่ง ส่วนฤดูร้อน ชาวบ้านบางครัวเรือนก็ขาดน้ำอุปโภคบริโภค แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทุกรายที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น
  กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
  ตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการที่จะพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยป่าชายเลนจำนวนมากกว่า 8,000 ไร่ แม่น้ำลำคลองมากกว่า 100 สาย กลุ่มอาชีพเสริมที่หลากหลายโบราณสถานคู่ชุมชนและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพทำมาหากินที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว จุดประสงค์หลักของกลุ่มเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มทำงานและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจะกลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดตลอดจนใช้ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH