วิสัยทัศน์ ( Vision )

" สิ่งแวดล้อมดี เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข ทุกสังคมสมานฉันท ์"

พันธกิจ ( Mission )
1. สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
2. จัดให้มีน้ำ อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง ให้สะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการกินดี อยู่ดี
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชน
6. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึง
7. กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมาย ( Goals ) เพื่อการพัฒนา
1. เศรษฐกิจเติบโต สมดุล
2. มีน้ำ อุปโภค บริโภคทั่วถึง
3. การคมนาคมสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
6. ประชาชนทุกเพศ วัย มีสุขภาพดี
7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ อนุรักษ์ต้นน้ำ ทะเลป่าชายเลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 
   
 
 
   
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์สำนักงานปลัด: 0-7749-1251
โทรศัพท์ /โทรสาร กองคลัง,กองช่าง: 0-7795-5171
E- mail :office@leeled.go.th Web Site : WWW.LEELED.GO.TH